Hướng dẫn config MyGSFun.ini trong Mu Online

Hướng dẫn config MyGSFun.ini trong Mu Online mới ra

[SETTING]
SENDKEY=0
DSN=DSN=MuOnline;UID=Sa;PWD=

ServerID=0

ServerName= MuonlineVN

WareHouseNum=3

ConnectNotice= Have fun ^__^ //Dòng chào mừng khi vào games

#The longest line of demonstrations character, do not have to revise
MaxC1Len=48

DROPITEM=25 //dòng này không có ảnh hưởng, tác dụng bên commonserver

GROUPNOPK=1 // party thì không kill được nhau(=0 thì giết nhau được)

#With the distance of NPC trade 4
NoJYFW=0 //khoảng cách trade khi đứng gần NPC(ngưỿi bán đồ)

#Trade Interval Time
JYJGTime=10 // thời gian giữa 2 lần trade liên tục(nếu nhanh hơn 10s dis)

#Forbidden character
ErrCharList=';\"

#Forbid making a speech TIME
FilterJGSec=10

#Kalima
HaveKLM=1

#Hit the cities and towns in work
HaveBFB=1 //không tác dụng

HaveBirthday=1

#Remind and have a rest eyes
HaveSaveEye=1

#Automatic hair announcement with GM
AutoGmGG= 1 //không tác dụng

#Expand the order
ExtCommand=1

AutoQuestion=0

#Expand experience to calculate
HaveExExp=0

#Mark
HaveJF=1

#Chaos Castle
#ChaosCaste ON/OFF
HaveCSYS=1 //mở chaoscastle

#exp when kill per mob
MonExp=114 //không tác dụng

#exp when kill 1 player
CharExp=114 //không tác dụng

//công thành chiến
#credits when winner kill one mob
MonJF=2

#credits when winner kill one player
CharJF=5 //công thành chiến

#additional credits of winner
WinJF=98

#get +5 boxes num. when you win.
WinBox=4

# Ice wind fort correlation establishment
[BFB]

# Attacks a city when defends the side striking power percentage -50
BFBSFAtack=50

# Its other source striking power - 60
BFBAtack=60

# Attacks the fort success judgment way,0:In the imperial palace only then attacks the side human,1:Attacks the side hegemon to sit on the throne
BFBOKType=1

# The hegemon sits on the throne the time (minute)
MZSitdownMinu=3

# The most male phoenix opens the gap (second)
MZSitdownJG=15

# Longest judgment time (minute)
MZSitdownMAXTM=5

# Attacks the fort execution time (the hour: 00) -20
BFBAtackHour=20

# Falls the application to attack a city the goods the monster serial number (77TM)
BFBDropGWBH=77

# Attacks a city the goods to fall valuably rate 1/X
BFBDropTXZ=5

# Falls attacks the fort application item number (square pass 467 most to add 5)
BFBDropItemBH=467

# Falls the goods rank
BFBDropItemLvl=1

[HAPPYBIRTHDAY]

BirthdayMoney=10000000

# Expansion order correlation establishment
[COMMAND]

# The advertisement needs the rank
GGLevel=50

# Pays out the MU coin which the advertisement needs
GGMoney=10000000

# Sends the advertisement time interval
GGJGTime=10

# Whether allows the advertisement to ship to all people,1:All people 0:This map
GGSendToAll=1

# Whether allows to play the family to send GM to announce,0oes not permit 1ermission
ChrGMGG=0

# Sends the rank which the GM announcement needs
GMGGLevel=400

# Sends the GM announcement to need (0:MU coin,1:Integral)
GMGGNeed=0

# Pays out the MU coin or the integral which the GM announcement needs
GMGGMoney=0

# Whether permits the expansion migration
ExtMove=1

# The expansion migration needs MONEY
ExtMoveMoney=2000

[QUESTION]
QuestionHour=6

QuestionMinu=0

QuestionTimes=1440

AnswerMoney=10000000
QuestionJGSec=60

QuestionDisp=1

QuestionDispJG=99999

QuestionAnswerChrs=5

QuestionDispDA=0

QuestionDispDAAnswed=0# PK not red correlation establishment
[PKNOHM]

#Kill and does not violate the law MAP
PKNOHM=1 // cho phép giết ngưỿi không bị PK

# when all maps PK striking power percentage
PKAtack=100

PKNOHMMap=4 // 4 là losttower, đánh nhau ở lost không bị PK

# scope coordinates
//Tọa độ ở losttower1
PKNOHMX1=162
PKNOHMY1=2
PKNOHMX2=247
PKNOHMy2=138


#Get married
//Chức năng đám cưới chỉ có tác dụng với ver1.0(sao ko nghe FPT nhắc tới)
HaveJH=1 //cho phép đám cưới

# Marriage correlation establishment
[JHSET]

# When marriage is at map number
JHMap=2 // 2 là davias

#X coordinates
JHX=210 //tạa độ theo X

#Y coordinates
JHY=14 //tỿa độ theo Y

# Faces the direction (is left is 0,Anti-clockwise extension)
JHFX=7 //7 là hướng theo đông nam

# The marriage needs rank
JHLEVEL=180 //level yêu cầu

# Needs MONEY
JHMONEY=10000000 //tiỿn tổ chức(đặt bàn, nấu ăn...)

# Proposes to the marriage time (second)
JHTIMES=60 //thời gian đám cưới

# Carries out husbands and wives concentric MONEY
JHFQTXMoney=5000000 //tiỿn mang theo làm đám cưới(hoa lá, xe hơi...)

# Must be the opposite sex marriage
JHMustYX=1 //giới tính trái nhau(=0 thì DK lấy DK luôn )

# Between husbands and wives whether can't PK
JHNOPK=1 //sát thủ ko cho kết hôn

# The husbands and wives experience the addition (percentage)
JHExpRate=10 //đám cưới rồi được thêm 10%exp khi luyện lv


[ZSATACK]

# Is bigger than how many extension to start to carry out (doesnot carry out supposes is 9999)
ZSCount=9999

# Always a revolution of striking power computation (multi-rotation * (X/100)/(X0))
ZSAtackJS=1001

# Computational method (0:The percentage reduces,1:Fixture reduction)
ZSAtackDownType=1

# reduced smallest striking power percentage
ZSAtackDownMin=50


[DROPITEM]
# Falls the goods some to tacitly approve the establishment
DropZY=0,0,0,0,0,0 //Không cho rớt đồ exc lung tung

# Pursues percentage (4,8.,12,16 million)
DropZJ=0,0,0,0 //% rớt


[EXEXP]
# The biggest rank (should better not have to modify in movement)
MaxExLvl= 400 //level max

# Greatest empirical value
MaxExExp=0 //=0 để không lên lv ào ạt.

Hình ảnh

1 MÁY CHỦ DUY NHẤT

1 MÁY CHỦ DUY NHẤT

Mu phiên bản web sẽ chỉ phát hành 1 máy chủ duy nhất
Truyền thuyết và cốt truyện về Mu Online đầy đủ

Truyền thuyết và cốt truyện về Mu Online đầy đủ

Đây là cốt truyện và truyền thuyết về lục địa Mu mà nhiều game thủ có lẽ đã bỏ quên chúng, hãy cùng Ad dành chút thời gian để tìm hiểu về nó nhé
Tìm hiểu cách thêm vật phẩm trong Mu Maker Mu Online

Tìm hiểu cách thêm vật phẩm trong Mu Maker Mu Online

Để thêm các mục vào MuMaker, chúng tôi sẽ cần Microsoft Access và Item.kor từ máy chủ game mu mới của bạn
Chính thức ra mắt máy chủ S1 Lorencia Mu Web Xưa

Chính thức ra mắt máy chủ S1 Lorencia Mu Web Xưa

Máy chủ đầu tiên và cũng là máy chủ duy nhất tại Mu Web Xưa đã chính thức ra mắt
BẠN ĐANG Ở